ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مشاهده پسوندها بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامنه
انتقال دامنه
تمدید دامنه
.com hot!
2,190,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.net
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.org
3,000,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
3,150,000 ريال
1 سال
.info
1,200,000 ريال
1 سال
3,810,000 ريال
1 سال
3,810,000 ريال
1 سال
.biz
2,200,000 ريال
1 سال
2,200,000 ريال
1 سال
2,200,000 ريال
1 سال
.ir hot!
45,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.co.ir
150,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.net.ir
150,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.org.ir
150,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.ac.ir
150,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.gov.ir
150,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.id.ir
150,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.sch.ir
150,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
500,000 ريال
1 سال
.co
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
7,400,000 ريال
1 سال
.eu
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
.tel
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
1,750,000 ريال
1 سال
.me
2,700,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
5,500,000 ريال
1 سال
.mobi
1,700,000 ريال
1 سال
4,780,000 ريال
1 سال
4,780,000 ريال
1 سال
.us
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
.asia
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.in
2,800,000 ريال
1 سال
3,000,000 ريال
1 سال
3,000,000 ريال
1 سال
.pw
1,400,000 ريال
1 سال
1,400,000 ريال
1 سال
1,400,000 ريال
1 سال
.cc
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.tv
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
.uk
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
.click
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
.club
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.photo
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.top sale!
700,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.company
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.academy
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.agency
1,980,000 ريال
1 سال
4,780,000 ريال
1 سال
4,780,000 ريال
1 سال
.boutique
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.builders
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.camera
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.center
2,600,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.cheap
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.city
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.community
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.computer
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.cool
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.digital
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.discount
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.domains
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.education
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.email
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.exchange
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.fitness
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.furniture
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.gallery
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.graphics
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.holdings
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.hosting
44,500,000 ريال
1 سال
44,500,000 ريال
1 سال
44,500,000 ريال
1 سال
.host
9,200,000 ريال
1 سال
9,200,000 ريال
1 سال
9,200,000 ريال
1 سال
.industries
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.international
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.life
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.link
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
1,450,000 ريال
1 سال
.photography
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.press
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.restaurant
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.shoes
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
.support
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.technology
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.university
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.vacations
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.watch
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.website
650,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.works
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.zone
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.store
1,200,000 ريال
1 سال
14,000,000 ريال
1 سال
14,000,000 ريال
1 سال
.one
1,450,000 ريال
1 سال
1,700,000 ريال
1 سال
1,700,000 ريال
1 سال
.vip
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.shop
2,300,000 ريال
1 سال
7,600,000 ريال
1 سال
7,600,000 ريال
1 سال
.xyz sale!
550,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.tours
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.ltd
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.gold
2,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
.jewelry
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.money
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.finance
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
4,900,000 ريال
1 سال
.group
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.team
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.football
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.network
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
2,300,000 ريال
1 سال
.school
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.world
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.toys
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
3,200,000 ريال
1 سال
.pro
1,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
4,200,000 ريال
1 سال
.site
400,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
3,100,000 ريال
1 سال
.today
1,100,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
2,600,000 ريال
1 سال
.media
2,550,000 ريال
1 سال
3,700,000 ريال
1 سال
3,700,000 ريال
1 سال

لطفا یک دسته بندی از بالا انتخاب نمایید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* تنها دامنه هایی که فعال باشند و پسوند آنها با ما قابل تمدید باشند

Powered by WHMCompleteSolution