هاست پیشرفته

Host A1

فضا 50 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A2

فضا 100 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A3

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host A4

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد، امکانات نامحدود

Host A5

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host A6

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host A7

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host A8

فضا 10000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host A9

فضا 15000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Host A10

فضا 20000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution