ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
800,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.net
1,150,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.org
1,000,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.info
950,000 ريال
1 سال
1,000,000 ريال
1 سال
1,000,000 ريال
1 سال
.biz
800,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.ir hot!
45,000 ريال
1 سال
45,000 ريال
1 سال
80,000 ريال
1 سال
.co.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.net.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.org.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.ac.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.gov.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.id.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.sch.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.co
1,990,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
2,100,000 ريال
1 سال
.eu
900,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.tel
600,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
.me
1,100,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
1,200,000 ريال
1 سال
.mobi
800,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.us
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.asia
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
750,000 ريال
1 سال
.in
750,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
850,000 ريال
1 سال
.pw
470,000 ريال
1 سال
470,000 ريال
1 سال
470,000 ريال
1 سال
.cc
1,370,000 ريال
1 سال
1,370,000 ريال
1 سال
1,370,000 ريال
1 سال
.tv
1,600,000 ريال
1 سال
1,600,000 ريال
1 سال
1,600,000 ريال
1 سال
.uk
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.click
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.club
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
650,000 ريال
1 سال
.photo
1,370,000 ريال
1 سال
1,370,000 ريال
1 سال
1,370,000 ريال
1 سال
.top sale!
300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
1,300,000 ريال
1 سال
.company
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.academy
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.agency
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.boutique
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.builders
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.camera
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.center
1,400,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
1,500,000 ريال
1 سال
.cheap
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.city
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.community
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.computer
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.cool
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.digital
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.discount
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.domains
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.education
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.email
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.exchange
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.fitness
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.furniture
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.gallery
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.graphics
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.holdings
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.hosting
27,000,000 ريال
1 سال
27,000,000 ريال
1 سال
27,000,000 ريال
1 سال
.host
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
3,900,000 ريال
1 سال
.industries
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.international
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.life
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.link
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.photography
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.press
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.restaurant
2,800,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
2,900,000 ريال
1 سال
.shoes
1,480,000 ريال
1 سال
1,480,000 ريال
1 سال
1,480,000 ريال
1 سال
.support
1,150,000 ريال
1 سال
1,150,000 ريال
1 سال
1,150,000 ريال
1 سال
.technology
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
900,000 ريال
1 سال
.university
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.vacations
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.watch
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.website
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.works
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.zone
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.store
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.one
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
550,000 ريال
1 سال
.vip
1,000,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
1,100,000 ريال
1 سال
.shop
2,150,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.xyz sale!
300,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
950,000 ريال
1 سال
.tours
3,600,000 ريال
1 سال
3,700,000 ريال
1 سال
3,700,000 ريال
1 سال
.ltd
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.gold
4,000,000 ريال
1 سال
4,000,000 ريال
1 سال
4,000,000 ريال
1 سال
.jewelry
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.money
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.finance
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
1,990,000 ريال
1 سال
.group
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.team
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.football
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.network
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
860,000 ريال
1 سال
.school
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.world
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
1,250,000 ريال
1 سال
.toys
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال
1,650,000 ريال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution